Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Feedback

Asigurarea Subvenționată

a Animalelor și Păsărilor Domestice

 

O afacere modernă în agricultură nu poate fi concepută fără a fi luate în calcul riscurile, la care este supus sectorul agrar.

De aceea, asigurarea riscurilor de producție în agricultură, constituie o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei activităţi în acest domeniu.

Persoanelor fizice și juridice, care desfășoară o activitate în domeniul agricol și conștientizează potențialele riscuri, Compania ”General Asigurări” le oferă soluții în asigurări, pentru desfășurarea sigură a activităților!

Pentru facilitarea accesului producătorilor agricoli la produsele de asigurări, conform „Legii 243-XV cu privire la asigurarea subvenţionată a riscurilor în agricultură” o parte din cheltuielile pentru asigurare o ia asupra sa statul. Cuantumul subvenţiei la asigurarea animalelor (păsărilor) domestice constituie 50% din valoarea totală a primelor.

Anual, prin Hotărâre de Guvern, se aprobă ”Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli”, unde sunt indicate riscurile şi obiectele asigurate, pentru care se subvenţionează primele de asigurare.

Obiecte asigurate

Se asigură subvenționat: – Bovinele, Suinele (porcine), Ovinele și caprinele, Animalele de lucru (caii şi măgarii), Albinele, Peștii, Păsările deținute de producătorii agricoli.

Se asigură nesubvenționat: altele, în afară de cele menționate mai sus, deținute de către alte categorii de persoane, în afară de producătorii agricoli.

 Nu pot fi supuse asigurării:

  1. animalele (păsările) slabe, bolnave sau dacă apar suspiciuni în privinţa sănătăţii lor ori cele care se află în zona de carantină și animalele care nu au numerotație individuală;
  2. pierderile Asiguratului ce ţin de fluctuaţia preţurilor producţiei animaliere pe piaţă;
  3. animalele (păsările) care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice și nu corespund criteriilor stabilite de ”Condițiile de asigurare”.

Riscuri asigurate

Asigurarea facultativă a animalelor (păsărilor) se efectuează în caz de pieire sau sacrificare forțată, inclusiv la indicaţia Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în rezultatul:

Bolilor, Calamităților naturale, Accidentelor;

Suplimentar – animalele (păsările) se asigură de Furt.

 Perioada de asigurare

Animalele (păsările) domestice se asigură pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, sau pentru o perioadă mai scurtă.

Asigurarea  animalelor (păsărilor) domestice se efectuează pe întreg parcursul anului calendaristic.

Răspunderea Asiguratorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părţi a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Pentru animalele (păsările) domestice, perioada de asigurare se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în poliţa de asigurare.

 Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată a animalelor (păsărilor) domestice propuse la asigurare se stabileşte:

  • în cazul animalelor de prăsilă – reieșind din costul procurării sau prețul mediu de piață;
  • în cazul animalelor la îngrășat și păsărilor – reieșind din preţurile la carne, ce s-au format pe piaţa locală şi masa medie a unui animal (pasări) din grupa respectivă.

Tariful de asigurare

Tariful de asigurare se stabilește de către Asigurator, conform tarifelor de bază la asigurarea animalelor (păsărilor) domestice, stabilite în ”Condițiile de asigurare complexă în agricultură”. Tariful se negociază cu Asiguratul, în dependență de mai mulți factori (tip animale (păsări), cantitate, riscuri asigurate, istoricul conlucrării cu Clientul, etc.) și ulterior se utilizează la calcularea primei de asigurare.

 

 

Secția asigurări în Agricultură,
Tel. 068078555, 078376000.
E-mail: agro@general.md

 

Caret Comanda asigurare
Detalii de contact