Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Feedback

22 nov 2017

Tehnica Agricolă

Asigurarea Tehnicii și Inventarului Agricol

 

O afacere modernă în agricultură nu poate fi eficientă fără utilizarea diferitor tipuri de tehnică și inventar agricol. În același timp, urmează a fi luate în calcul riscurile, la care este supusă tehnica respectivă în procesul utilizării, în special atunci când este vorba de accidente, incendiu și furt.

De aceea, asigurarea tehnicii agricole, constituie o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei afaceri în acest domeniu.

Persoanelor fizice și juridice, care desfășoară o activitate în domeniul agricol și conștientizează potențialele riscuri, Compania ”General Asigurări” le oferă soluții în asigurări, pentru desfășurarea sigură a activităților!

Obiecte asigurate

–  Tractoare cu roţi, inclusiv cu utilaj instalat pe ele;
–  Tractoare cu şenile;
–  Combinele cu autotracţiune;
–  Excavatoare autopropulsate cu căuş;
–  Motostivuitoare (încărcătoare) electrice complexe autopropulsate;
–  Cositoare şi altă tehnică complexă acţionată prin priza tractorului;
–  Maşini şi utilaje pentru tratări chimice și introducerea îngrăşămintelor;
–  Semănătoare şi similare lor;
–  Maşini şi utilaje pentru uscarea şi curăţarea seminţelor;
– Tehnică şi inventar remorcabil simplu (remorci pentru tractor, cultivatoare, pluguri, boroane, grape, discuri şi altele).

 Nu poate fi supusă asigurării:

 1. tehnica agricolă (inventarul), care o perioada îndelungată de timp nu a fost folosită de către Asigurat, din cauza uzării fizice, morale sau descompletării ei;
 2. tehnica agricolă (inventarul), care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice și nu corespund criteriilor stabilite de ”Condițiile de asigurare”.

Riscuri asigurate

distrugere sau deteriorare apărute ca rezultat al:

 • daunelor cauzate în rezultatul accidentelor rutiere, inclusiv tamponarea cu obiecte imobile și mobile (construcții, obstacole, animale, pietre, crengi, stâlpi, alte obiecte);
 • accidentelor produse în perioada de păstrare şi exploatare (răsturnări, ciocniri, căderi, alunecări, derapări, loviri, inclusiv de obiecte străine), cu condiţia respectării regulilor stabilite de condiţiile tehnice de exploatare şi a tehnicii securității;
 • incendiului produs în rezultatul arderii necontrolabile, inclusiv din cauza loviturii fulgerului, exploziilor sau scurtcircuitului electric;
 • calamităților naturale (lovitura fulgerului, grindină, ploi torențiale, inundație, furtuni, cutremur de pământ, alunecări de teren, avalanșă de zăpadă, etc.);
 • acțiunilor ilegale ale terțelor persoane, cu excepția celor incluse în grupul ”Furt”;
 • furtului, jafului, tâlhăriei, răpirii tehnicii agricole (inventarului), a părților componente/pieselor acesteia;
 • oricărui prejudiciu cauzat ca urmare a furtului, jafului, tâlhăriei, răpirii sau tentativei de furt, jaf, tâlhărie, răpire a tehnicii agricole (inventarului) sau a părților componente/pieselor acestora.

Perioada de asigurare

Tehnica agricolă (inventarul) se asigură pentru o perioadă de 12 luni calendaristice sau pentru o perioadă mai scurtă.

Asigurarea tehnicii agricole (inventarului) se efectuează pe întreg parcursul anului calendaristic.

Răspunderea Asiguratorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părţi a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Perioada de asigurare se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în poliţa de asigurare.

 Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată a tehnicii agricole (inventarului) propuse la asigurare se stabileşte de către părţi, reieșind din costul restant (de bilanț) și suma de asigurare solicitată de Asigurat (Beneficiar).

Tariful de asigurare

Tariful de asigurare se stabilește de către Asigurator, conform tarifelor de bază la asigurarea tehnicii (inventarului) agricol, stabilite în ”Condițiile de asigurare complexă în agricultură”. Tariful se negociază cu Asiguratul în dependență de mai mulți factori (tipul tehnicii (inventarului), numărul de unități, riscuri asigurate, istoricul conlucrării cu Clientul, etc.) și ulterior se utilizează la calcularea primei de asigurare.

  

Secția asigurări în Agricultură,
Tel. 068078555, 078376000.
E-mail: agro@general.md

 

22 nov 2017

Animale (păsări)

Asigurarea Subvenționată

a Animalelor și Păsărilor Domestice

 

O afacere modernă în agricultură nu poate fi concepută fără a fi luate în calcul riscurile, la care este supus sectorul agrar.

De aceea, asigurarea riscurilor de producție în agricultură, constituie o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei activităţi în acest domeniu.

Persoanelor fizice și juridice, care desfășoară o activitate în domeniul agricol și conștientizează potențialele riscuri, Compania ”General Asigurări” le oferă soluții în asigurări, pentru desfășurarea sigură a activităților!

Pentru facilitarea accesului producătorilor agricoli la produsele de asigurări, conform „Legii 243-XV cu privire la asigurarea subvenţionată a riscurilor în agricultură” o parte din cheltuielile pentru asigurare o ia asupra sa statul. Cuantumul subvenţiei la asigurarea animalelor (păsărilor) domestice constituie 50% din valoarea totală a primelor.

Anual, prin Hotărâre de Guvern, se aprobă ”Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli”, unde sunt indicate riscurile şi obiectele asigurate, pentru care se subvenţionează primele de asigurare.

Obiecte asigurate

Se asigură subvenționat: – Bovinele, Suinele (porcine), Ovinele și caprinele, Animalele de lucru (caii şi măgarii), Albinele, Peștii, Păsările deținute de producătorii agricoli.

Se asigură nesubvenționat: altele, în afară de cele menționate mai sus, deținute de către alte categorii de persoane, în afară de producătorii agricoli.

 Nu pot fi supuse asigurării:

 1. animalele (păsările) slabe, bolnave sau dacă apar suspiciuni în privinţa sănătăţii lor ori cele care se află în zona de carantină și animalele care nu au numerotație individuală;
 2. pierderile Asiguratului ce ţin de fluctuaţia preţurilor producţiei animaliere pe piaţă;
 3. animalele (păsările) care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice și nu corespund criteriilor stabilite de ”Condițiile de asigurare”.

Riscuri asigurate

Asigurarea facultativă a animalelor (păsărilor) se efectuează în caz de pieire sau sacrificare forțată, inclusiv la indicaţia Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în rezultatul:

Bolilor, Calamităților naturale, Accidentelor;

Suplimentar – animalele (păsările) se asigură de Furt.

 Perioada de asigurare

Animalele (păsările) domestice se asigură pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, sau pentru o perioadă mai scurtă.

Asigurarea  animalelor (păsărilor) domestice se efectuează pe întreg parcursul anului calendaristic.

Răspunderea Asiguratorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părţi a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Pentru animalele (păsările) domestice, perioada de asigurare se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în poliţa de asigurare.

 Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată a animalelor (păsărilor) domestice propuse la asigurare se stabileşte:

 • în cazul animalelor de prăsilă – reieșind din costul procurării sau prețul mediu de piață;
 • în cazul animalelor la îngrășat și păsărilor – reieșind din preţurile la carne, ce s-au format pe piaţa locală şi masa medie a unui animal (pasări) din grupa respectivă.

Tariful de asigurare

Tariful de asigurare se stabilește de către Asigurator, conform tarifelor de bază la asigurarea animalelor (păsărilor) domestice, stabilite în ”Condițiile de asigurare complexă în agricultură”. Tariful se negociază cu Asiguratul, în dependență de mai mulți factori (tip animale (păsări), cantitate, riscuri asigurate, istoricul conlucrării cu Clientul, etc.) și ulterior se utilizează la calcularea primei de asigurare.

 

 

Secția asigurări în Agricultură,
Tel. 068078555, 078376000.
E-mail: agro@general.md

 

22 nov 2017

Recolta

Asigurarea Subvenționată a Recoltei Culturilor Agricole

 

O afacere modernă în agricultură nu poate fi concepută fără a fi luate în calcul riscurile, la care este supus sectorul agrar.

De aceea, asigurarea riscurilor de producție în agricultură, constituie o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei activităţi în acest domeniu.

Persoanelor fizice și juridice, care desfășoară o activitate în domeniul agricol și conștientizează potențialele riscuri, Compania ”General Asigurări” le oferă soluții în asigurări, pentru desfășurarea sigură a activităților!

Pentru facilitarea accesului producătorilor agricoli la produsele de asigurări, conform „Legii 243-XV cu privire la asigurarea subvenţionată a riscurilor în agricultură” o parte din cheltuielile pentru asigurare o ia asupra sa statul. Cuantumul subvenţiei la asigurarea recoltei culturilor agricole constituie 50% din valoarea totală a primelor.

Anual, prin Hotărâre de Guvern, se aprobă ”Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli”, unde sunt indicate riscurile şi obiectele asigurate, pentru care se subvenţionează primele de asigurare.

Obiecte asigurate

Se asigură subvenționat: grâul, orzul și rapiţa de toamnă și de primăvară, porumbul (boabe), floarea soarelui, sfecla de zahăr, cartoful, tutunul, soia, legumele, fructele, strugurii.

Se asigură nesubvenționat: alte culturi, în afară de cele menționate mai sus.

 Nu pot fi supuse asigurării:

 1. recolta culturilor agricole care, fiind cultivate pe parcursul a 3 şi mai mulţi ani, nu au rodit;
 2. recolta culturilor multianuale care, fiind în fază de fertilitate, nu au rodit în ultimii 5 ani;
 3. alte obiecte care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice și nu corespund criteriilor stabilite de ”Condițiile de asigurare”.

Riscuri asigurate

Secetă excesivă, Grindină, Înghețuri de iarnă, de toamnă şi de primăvară, Inundații, Ploi torențiale (spălarea semănăturilor), Furtuni (polignirea culturilor și suflarea semănăturilor), Incendierea spicoaselor, Atacul vătămătorilor (lăcustelor), Altele.

Perioada de asigurare

Recolta culturilor agricole se asigură în funcţie de perioada posibilă de producere a riscului.

Reieşind din aceasta, încheierea contractelor de asigurare a culturilor agricole se efectuează în următorii termeni:

∆ asigurarea recoltei culturilor de toamnă – până la 01 decembrie (inclusiv) a anului precedent recoltării;
∆ asigurarea recoltei culturilor de primăvară – până la 01 iunie (inclusiv) a anului recoltării;
∆ asigurarea recoltei culturilor multianuale – pe tot parcursul anului.

Răspunderea Asiguratorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părţi a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Pentru culturile agricole, perioada de asigurare se consideră încheiată din momentul finalizării recoltării pe suprafeţele asigurate.

Momentul finalizării recoltării se consideră încărcarea roadei în lăzi sau unităţile de transport, sau acumularea ei în locuri speciale pentru a fi transportată / procesată.

 Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată a recoltei culturilor agricole propuse la asigurare se stabileşte de către părţi ca fiind egală cu costul producţiei agricole. Aceasta pe suprafeţele asigurate se calculează prin înmulțirea suprafeței asigurate, productivității la o unitate de suprafață (ha) şi prețului unui kilogram, criterii care se stabilesc prin înţelegere comună dintre părţi.

Tariful de asigurare

Tariful de asigurare se stabilește de către Asigurator, conform tarifelor de bază la asigurarea culturilor agricole, stabilite în ”Condițiile de asigurare complexă în agricultură”. Tariful se negociază cu Asiguratul în dependență de mai mulți factori (cultură, suprafață, riscuri asigurate, istoricul conlucrării cu Clientul, etc.) și ulterior se utilizează la calcularea primei de asigurare.

 

Secția asigurări în Agricultură,
Tel. 068078555, 078376000.
E-mail: agro@general.md

24 oct 2017

Plantații

Asigurarea Subvenționată a Plantațiilor Multianuale

 

O afacere modernă în agricultură nu poate fi concepută fără a fi luate în calcul riscurile, la care este supus sectorul agrar.

De aceea, asigurarea riscurilor de producție în agricultură, constituie o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei activităţi în acest domeniu.

Persoanelor fizice și juridice, care desfășoară o activitate în domeniul agricol și conștientizează potențialele riscuri, Compania ”General Asigurări” le oferă soluții în asigurări, pentru desfășurarea sigură a activităților!

Pentru facilitarea accesului producătorilor agricoli la produsele de asigurări, conform „Legii 243-XV cu privire la asigurarea subvenţionată a riscurilor în agricultură” o parte din cheltuielile pentru asigurare o ia asupra sa statul. Cuantumul subvenţiei la asigurarea plantațiilor multianuale constituie 50% din valoarea totală a primelor.

Anual, prin Hotărâre de Guvern, se aprobă ”Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli”, unde sunt indicate riscurile şi obiectele asigurate, pentru care se subvenţionează primele de asigurare.

Obiecte asigurate

Se asigură subvenționat: Plantațiile multianuale – pomii, tufele, butașii (vii, livezi, pepiniere pomicole și viticole).

Se asigură nesubvenționat: altele, în afară de cele menționate mai sus.

 Nu pot fi supuse asigurării:

 1. Plantațiile multianuale care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice și nu corespund criteriilor stabilite de ”Condițiile de asigurare”;
 2. Plantațiile cu un grad înalt de rarefiere;
 3. Pierderile legate de deteriorarea (distrugerea, furtul) stâlpilor (suportului) și a sistemului de irigare.

Riscuri asigurate

Grindină, Îngheţuri de iarnă (temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor), Inundaţii, Atacul vătămătorilor (lăcustelor), Altele.

Perioada de asigurare

Plantațiile multianuale se asigură în funcţie de perioada posibilă de producere a riscului, pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, sau pentru o perioadă mai scurtă.

Reieşind din aceasta, încheierea contractelor de asigurare a plantațiilor multianuale se efectuează pe parcursul întregului an calendaristic.

Răspunderea Asiguratorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părţi a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Pentru plantațiile multianuale, perioada de asigurare se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în poliţa de asigurare.

 Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată a plantațiilor multianuale propuse la asigurare se stabileşte în modul următor:

 • pentru plantaţiile tinere (neintrate în rod) – în funcţie de valoarea cheltuielilor de plantare şi întreţinere până la momentul asigurării;
 • pentru plantaţiile pe rod – în funcţie de costul de bilanţ restant.

 Tariful de asigurare

Tariful de asigurare se stabilește de către Asigurator, conform tarifelor de bază la asigurarea plantațiilor multianuale, stabilite în ”Condițiile de asigurare complexă în agricultură”. Tariful se negociază cu Asiguratul în dependență de mai mulți factori (cultură, suprafață, riscuri asigurate, istoricul conlucrării cu Clientul, etc.) și ulterior se utilizează la calcularea primei de asigurare.

 

Secția asigurări în Agricultură,
Tel. 068078555, 078376000.
E-mail: agro@general.md