Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Feedback

26 oct 2017

Carte Verde

Carte Verde

Republica Moldova a fost admisă de către Asambleia Generală a Consiliului Interbirouri de la Londra ca membru al sistemului internațional „Carte Verde” în anul 1997, iar de la 01.08.2001 a obținut dreptul de a emite propria poliță de asigurare internațională „Carte Verde”.

Prin asigurarea „Carte Verde” sunt protejate interesele terțelor persoane pentru pagubele produse vieții, sănătății și bunurilor lor în urma accidentelor rutiere, care au avut loc în afara hotarelor Republicii Moldova (pe teritoriul țărilor membre ale sistemului „Carte Verde”).

Contractele de asigurare se încheie pe un termen de la 15 zile până la un an.

Cota primei de asigurare se determină în dependență de țările, în care pleacă asiguratul, tipul autovehiculului și termenul de asigurare.

Limitele de răspundere ale Asigurătorului corespund prevederilor legislației țării în care s-a produs accidentul.

Obligațiile Asiguratului în caz de producere a cazului asigurat:

 • să ia măsuri, în limita posibilităților, pentru diminuarea pagubelor produse în urma accidentului rutier;
 • să comunice imediat organelor poliției sau altor organe de menținere a ordinii de drept, despre accident, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele și circumstanțele producerii accidentului, precum și la pagubele provocate;
 • să prezinte victimei accidentului rutier și poliției certificatul de asigurare „Carte Verde”, dacă poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat. Din momentul dat se consideră că obligațiunile Asiguratului sunt îndeplinite față de terța persoană păgubită, iar răspunderea este asumată de către Biroul „Carte Verde” a țării respective.
 • dacă accidentul în cauză nu este primul accident cu participarea Asiguratului și fila II „Duplicat” a poliței este deja extrasă, este necesar să faceți fotocopia „Originalului” și să o transmiteți păgubitului sau în actul care confirmă producerea cazului asigurat să se indice datele din „Carte Verde”. Fila I a poliței „Original” rămâne permanent la Asigurat.
 • dacă actele cu referință la cazul asigurat sunt perfectate într-o limbă necunoscută să se indice nota: „Nu înțeleg limba”.

 

Pentru informații:
Secția asigurări auto,
Tel.: (0-22) 78-38-02, 78-38-03, 78-38-04
E-mail: dm.la1558286199reneg1558286199@otua1558286199-aitc1558286199es1558286199

26 oct 2017

Auto CASCO

Auto CASCO

Se iau în asigurare autoturisme, camioane, autobuse, tractoare, combine, tehnică agricolă, remorcile şi semiremorcile, autospeciale. Riscurile asigurate sunt prejudiciul provocat autovehiculului și dotărilor suplimentare și furtul autovehiculului sau al unor părți componente ori piese ale acestuia.

Obiecte asigurate:

– Autoturisme;- Camioane;- Autobuse;- Tractoare;- Combine;- Tehnică agricolă;- Remorcile și semiremorcile;- Autospeciale.

Riscuri asigurate:

Riscuri asigurate se consideră, în condițiile Contractului, evenimentele incluse în următoarele grupuri:

,,DAUNE” – prejudiciul provocat autovehiculului și dotărilor suplimentare de:

 1. ciocniri, loviri, răsturnări, zgârieri, căderi, căderea unor corpuri pe autovehicul;
 2. incendiu, explozie, afumare, pătare, carbonizare sau diverse distrugeri, ca urmare a incendiului;
 3. inundații, furtună, uragan, cutremur, prăbușire sau alunecare de teren, ploaie torențială, grindină, fulger, greutatea stratului de zăpadă sau gheată, avalanșă de zăpadă, acțiunea metalică a apelor curgătoare sau a obiectelor purtate de ape.

„FURT” – furtul autovehiculului sau al unor părți componente ori piese ale acestuia, precum și pagubele provocate acestuia ca urmare a furtului, jafului sau tâlhăriei sau tentativei de furt, jaf sau tâlhărie, precum și a dotărilor suplimentare montate la autovehicul, indicate de Asigurat în cererea de asigurare, a căror valoare este inclusă în suma asigurată a autovehiculului

Obiectele care nu pot fi luate la asigurare

Nu poate fi supuse asigurării autovehiculele care depășesc vârsta de 11 ani, din cauza uzării fizice, morale sau descompletării ei.

Perioada de asigurare

Autovehiculele se asigură pentru o perioadă de 12 luni calendaristice. Prin înțelegerea dintre Părți, acestea poate fi asigurate și pentru un termen mai scurt.

Notă: Protecția de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea apariției lui, precum și înaintea termenului indicat în contractul (polița) de asigurare.

 Modalitatea de încheiere a contractului de asigurare

La asigurarea Auto-CASCO, Asiguratul prezintă cererea de asigurare a acestora.

În cerere se indică datele pașaportului tehnic, anul producerii, costul inițial și cel restant, uzura, suma de asigurare solicitată de Asigurat.

Asigurătorul examinează existența și starea tehnică a bunurilor propuse la asigurare.

Asigurătorul în comun cu Asiguratul negociază contractul de asigurare, ținând cont de mărimea tarifelor de bază, reieșind din nivelul de rentabilitate, probabilitatea producerii riscului asigurat și normativele stabilite la cheltuielile de gestiune.

Suma asigurată a Autovehiculelor propuse la asigurare se stabilește de către părți, reieșind din prețul de piața și suma de asigurare solicitată de Asigurat:

Prima totală de asigurare se calculează în dependență de suma asigurată și tariful negociat.

După achitarea primei de asigurare, Asiguratului i se înmânează polița, cu indicarea în ea a termenilor de asigurare. Răspunderea Asigurătorului începe a aceiași zi după achitarea primei de asigurare și semnarea contractului de asigurare (sau a unei părți a ei, în cazul achitărilor în rate).

Notă: La încheierea contractului de asigurare, Asiguratul este obligat să informeze Asigurătorul despre toate circumstanțele ce pot fi importante la evaluarea nivelului de risc față de obiectele propuse la asigurare, să răspundă la întrebările ce prezintă interes pentru Asigurător.

 

Pentru informații:
Secția asigurări auto,
Tel.: (0-22) 78-38-02, 78-38-03, 78-38-04
E-mail: dm.la1558286199reneg1558286199@otua1558286199-aitc1558286199es1558286199

26 oct 2017

RCA

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA)

Cine trebuie să încheie asigurarea auto obligatorie (RCA)?

 • Persoanele fizice și cele juridice, care dețin autovehicule supuse înmatriculării în Republica Moldova.
 • Persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova cu autovehicule înmatriculate în străinătate si nu dețin polița carte verde valabilă pentru țara noastră.

Ce riscuri acoperă asigurarea RCA?

Asigurarea RCA oferă protecție pentru eventualele prejudicii cauzate de asigurat terțelor persoane prin accidente de autovehicule pe teritoriul Republicii Moldova, și anume:

 • deces sau vătămări corporale;
 • avarii sau distrugeri ale unor bunuri (inclusiv autovehicule).

 Pe ce perioadă se poate încheia asigurarea RCA?

Contractul de asigurare RCA se încheie pe un termen de 12 luni, cu excepția cazurilor când autovehiculele sunt:

 • utilizate în activități agricole sezoniere;
 • înmatriculate in alte țări;
 • înmatriculate cu numere temporare;
 •  în alte cazuri prevăzute de legislație.

 Ce acte se prezintă pentru încheierea contractului de asigurare?

 • buletinul sau alt act de identitate;
 • certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
 • după caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locațiune, contract de leasing etc.).

De ce să vă asigurați la GENERAL ASIGURARI?

GA garantează:

 • încheierea operativă a polițelor de asigurare;
 • achitarea despăgubirilor în decurs de 10 zile din data depunerii tuturor actelor.

Care sunt limitele răspunderii GENERAL ASIGURARI?

 • de 1.000.000 lei – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;
 • de 1.000.000 lei – pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 5.000.000 lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.

 Obligațiile asiguratului

La producerea accidentului de autovehicul, asiguratul sau utilizatorul de autovehicul este obligat:

 • să întreprindă toate acțiunile posibile pentru diminuarea pagubelor produse;
 • să notifice organele poliției sau alte organe de drept despre accidentul de autovehicul imediat după producerea lui, cerând întocmirea actelor referitor la cauzele și circumstanțele producerii accidentului, precum și la consecințele lui;
 • în 48 de ore din momentul producerii accidentului indiferent de rezultatele constatării vinovatului este obligat  să înștiințeze SA “GENERAL ASIGURARI” și sunt obligați să nu întreprindă de sine stătător măsuri de reparare a pagubelor;
 • să notifice participanții la accident, păgubitul sau apropiații lui despre faptul că posedă poliță de asigurare şi să pună la dispoziția acestora informațiile necesare despre SA “GENERAL ASIGURARI”.

NOTĂ: Prima de asigurare de bază și valoarea coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă este stabilită de către Comisia Națională a Pieței Financiare și aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.318 din 17.03.2008 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al primei de asigurare de bază și al coeficienților de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.25-30 din 29.12.2015).

 

Pentru informații:
Secția asigurări auto,
Tel.: (0-22) 78-38-02, 78-38-03, 78-38-04
E-mail: dm.la1558286199reneg1558286199@otua1558286199-aitc1558286199es1558286199